BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, August 2, 2008

fiqh muamalt dan jenayat...2008

1. PENDAHULUAN

Secara amnya, akad dan Ahliyyah merupakan salah satu daripada cabang yang terdapat didalam fiqh Muamalat Islam dan akad juga merupakan salah satu cara pemilikan harta yang diharuskan dalam sistem Muamalat Islam. Ia menjadi satu perkara yang amat penting dalam kebanyakan aspek muamalat seperti jual beli,perkahwinan dan sebagainya. Malah ia juga merupakan salah satu syarat utama yang menjadikan sistem muamalat seperti jual beli itu sah disisi Islam.

Akad merupakan satu sistem komunikasi iaitu cara ataupun teknik untuk melaksanakan ijab dan qabul terhadap sesuatu perkara yang dipersetujui oleh beberapa individu manakala ahliyyah pula menerangkan kelayakan bagi bagi seseorang untuk melakukan muamalat yang sah dengan mengira beberapa aspek termasuk halangan-halangan yang menghalang seseorang dari melakukan muamalat.

Akad merupakan tanda persetujuan yang diikat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam satu perjanjian ataupun jaminan terhadap sesuatu perkara. Ia digunakan dalam pelbagai aktiviti yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan seharian.

Berdasarkan kepada pengertian akad itu sendiri kita difahamkan bahawa akad menjadi satu titik tolak kepada satu persetujuan yang diikat oleh individu-individu yang terlibat. Contohnya dalam urusan jual beli. Ia memerlukan lafaz akad bagi menunjukkan persetujuan kedua-dua belah pihak untuk melakukan jual beli. Manakala Al-Ahliyyah merupakan salah satu unsur dan keperluan utama yang ditetapkan dalam muamalah Islam. Keseluruhan tindakan dan pengurusan muamalah menuntut kepada kelayakan. Ia diperkirakan terhadap orang yang melaksanakan muamalah. Oleh itu kita seringkali berjumpa dengan syarat ahliyyah al-tassruff yang dikenakan terhadap orang yang ingin bermuamalah seperti dalam pembentukan akad, akidah atau dua pihak yang berakad mestilah berkeahlian dan berkelayakan.

2. DEFINISI AKAD

2.1. Bahasa :

Akad menurut bahasa ialah, berasal dari kalimah arab al-aqd kata jamaknya (uqud) yang bererti perikatan,perjanjian dan permuafakatan. Dalam konteks muamalat, akad bermaksud ikatan diantara dua individu terhadap sesuatu. Ia terdiri daripada dua unsur iaitu ijab dan qabul.[1]

2.2. Istilah :

Akad menurut istilah ialah, menurut para fuqaha’, terdapat dua pendekatan takrif yang dianjurkan:

§ Sebahagian fuqaha’ melihat ia merupakan salah satu ketetapan yang lahir dari kehendak satu atau dua pihak. Contohnya akad sumpah, talak, wakaf dsb.

§ Manakala sebahagian yang lain pula melihat ia sebagai satu ketetapan yang dilahirkan oleh kehendak dua pihak. Contohnya akad jual beli dan kahwin

Berdasarkan kedua-dua takrif di atas, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa dari persepsi Muamalat Islam pendekatan takrif istilah yang kedua adalah lebih tepat dan bersesuaian iaitu ketetapan yang melibatkan antara kedua belah pihak.[2]

3. RUKUN AKAD

3.1) Menurut jumhur ulama` rukun akad terdiri daripada tiga perkara yang penting iaitu :

 1. Sighah yang terdiri daripada lafaz ijab dan qabul.
 2. Pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
 3. Objek atau benda yang diakadkan.

3.2) Manakala menurut ulama` mazhab Hanafi, rukun akad hanyalah sighah akad sahaja yakni ijab dan qabul. Manakala orang yang berakad dan objek tidak termasuk dalam rukun.[3]

4. SYARAT-SYARAT IJAB DAN QABUL

Kedua-dua ijab dan qabul hendaklah sesuai dengan syariat yakni ia dilakukan oleh dua pihak tersebut dengan menepati syara`. Ia merupakan sighah yang perlu kepada beberapa perkara iaitu :

 1. Maksud lafaz sighah hendaklah terang dan jelas serta mudah difahami oleh kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli.
 2. Sighah hendaklah sesuai dengan ijab dan qabul dan tidak ada unsur-unsur penipuan.
 3. Ia menggambarkan persetujuan diantara kedua-dua belah pihak dengan kerelaan bukan paksaan dari mana-mana pihak.
 4. Dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian atau kelayakan iaitu waras dan mumaiyiz dan beberapa ciri-ciri yang lain.
 5. Ijab dan qabul hendaklah berturutan dalam satu majlis dan tidak ada selingan antara kedua ijab dan qabul.

5. BENTUK-BENTUK LAFAZ IJAB DAN QABUL

Lafaz ijab dan qabul terbahagi kepada beberapa bentuk yang telah dipersetujui oleh fuqaha’ iaitu:

1) Perkataan :

Lafaz ijab dan qabul menunjukkan pada kehendak kedua-dua pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.Ia bermaksud kedua-dua belah pihak bersetuju untuk melakukan akad terhadap sesuatu perkara melalui percakapan.

2) Tulisan :

Ijab dan qabul boleh berlaku dalam bentuk tulisan yakni dengan menulis penyataan ijab dan qabul sebagai tanda persetujuan keatas satu ikatan perjanjian. Namun,ia mestilah memenuhi syarat-syarat ijab dan qabul.

Ulama` telah menetapkan dalam satu kaedah fiqh yang membolehkan tulisan dalam ijab dan qabul. “Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan” Kekuatan hukum dan kesahihannya sama dengan hukum ungkapan secara lisan

3) Perbuatan

Lafaz Ijab dan qabul melalui perbuatan berbeza sedikit dimana ia adalah secara melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan akad.

Menurut ulama` Mazhab Syafie`(qadim) akad secara perbuatan tidak sah kerana akad hanya berlaku apabila kedua-dua belah pihak menyatakan persetujuan dengan lafaz yang terang dan jelas.

Manakala menurut jumhur ulama` akad secara perbuatan dibolehkan kerana ia merupakan satu kebiasaan di kalangan masyarakat di kebanyakkan negara Islam.Ia juga merupakan satu kemaslahatan bagi umat Islam.

4) Isyarat :

Iaitu cara atau kaedah ijab dan qabul yang dinyatakan dengan menggunakan isyarat tangan untuk membeli atau menjual sesuatu barang yang dikehendaki oleh seseorang.

Kaedah akad seperti ini hanyalah dilakukan oleh orang yang tidak berkemampuan untuk melakukan akad secara percakapan seperti orang bisu atau pekak.

6. PEMBAHAGIAN AKAD

Akad telah terbahagi kepada beberapa sudut iaitu :

Dari sudut kesahihan terbahagi kepada dua :

I. Akad yang sahih : Ia bermaksud sesuatu akad yang dialakukan itu memenuhi dan menepati rukun dan syarat akad. Contohnya sesuatu akad yang dapat difahami maksud dan tujuan akad serta berlakunya persetujuan antara dua orang dengan lafaz ijab dan qabul terhadap sesuatu ikatan perjanjian. Menurut Ulama` mazhab Hanafi dan Maliki, akad sahih ini terbahagi kepada dua:

i. Akad yang nafiz : Akad yang lengkap dengan rukun dan syarat tanpa ada sebarang halangan untuk melaksanakannya seperti tidak wujudnya ragu-ragu atau syak dalam persetujuan akad.

ii. Akad yang mauquf : Akad yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad seperti akad yang dilakukan oleh kanak-kanak yang mumaiyiz hanya sah apabila jual beli itu diizinkan oleh wali kanak-kanak tersebut.

II. Akad yang tidak sahih : Ia bermaksud satu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat. Sekiranya satu akad tidak memenuhi salah satu atau kesemua daripada rukun dan syarat akad, maka akad itu tidak dikira sah. Contohnya, jika sesuatu ijab tidak disusuli dengan qabul maka akad itu tidak dikira lengkap.Menurut ulama` mazhab Hanafi, akad tidak sahih ini terbahagi kepada dua jenis iaitu :-

i. Akad yang batil yakni tidak memenuhi salah satu rukun, contohnya barang yang dijual itu tidak jelas seperti menjual ikan yang masih berada dalam laut.

ii. Akad yang fasid yakni sesuatu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang benda yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya menjual sesuatu benda yang tidak dinyatakan sifat sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli hanya sah apabila unsur-unsur fasid ini dihilangkan dengan menyatakan sifat-sifat barang yang hendak diakadkan.

iii. Menurut jumhur ulama` fiqh, akad yang batil dan fasid adalah sama dan hukum bagi kedua-duanya adalah tidak sah.

7. AL-AHLIYYAH

Al-Ahliyyah merupakan salah satu unsur dan keperluan utama yang ditetapkan dalam muamalah Islam. Keseluruhan tindakan dan pengurusan muamalah menuntut kepada kelayakan. Ia diperkirakan terhadap orang yang melaksanakan muamalah. Oleh itu kita seringkali berjumpa dengan syarat ahliyyah al-tassruff yang dikenakan terhadap orang yang ingin bermuamalah seperti dalam pembentukan akad, akidah atau dua pihak yang berakad mestilah berkeahlian dan berkelayakan.

8. DEFINISI AHLIYYAH

8.1. Dari segi bahasa ialah:

الأهليه في اللغة هي الصلاهية

Ahliyyah dari segi bahasa bermaksud kesesuaian(salahiyyah)

8.2. Dari segi istilah ahli fiqh ialah:

الأهليه هي صلاهية الاءنسان لوجوب الحقوق المشرعة له أو عليه

Ahliyyah ialah kesesuian seseorang untuk disabitkan hak baginya dan hak yang wajib ke atasnya serta kesahihan tindakannya.[4]

9. JENIS/KATEGORI

Kelayakan atau al-Ahliyyah terbahagi kepada dua jenis iaitu kelayakan wajib (ahliyyah wujub) dan melaksanakan tugas (ahliyyah a’da).[5]

9.1. Kelayakan wajib (Ahliyyah al-Wujub)

Iaitu kesesuaian seseorang untuk mengenakan tanggungjawab dan mengambil tanggungjawab atau mensabitkan hak-hak baginya seperti memperolehi hak bayaran harga ke atas hartanya yang dirosakkan, atau mensabitkan hak yang wajib ke atas mereka seperti menunaikan tanggungjawabnya membayar harga barang yang dijual dan gantian kepada pinjaman. Ini bermakna keahlian ini mempunyai unsur positif dan negatif. Unsur positif ialah kesesuian untuk memperolehi hak seperti dia merupakan pemberi hutang iaitu unsur mengenakan kewajipan atau unsure menuntut hutang. Manakala unsur negatif pula ialah kesesuaian menanggung kewajipan atau tanggungjawab seperti seseoarang yang berhutang bertanggungjawab menaggung hutangnya.

Setia manusia sehingga janin dalam perut ibunya pun mempunyai kelayakan wajib. Jadi ahliyyah pada pandangan fiqh bermula sejak awal permulaan hidup seseorang. Ia menjadi sifat yang sentiasa berada bersama dengan seseorang dan menjadi salah satu sifat yang sentiasa ada bersama dengan seseorang dan menjadi salah satu ifat keperibadiannya. Sifat keperibadian sesorang mengikut fiqh bermula sejak pembentukan janin dan berakhir dengan kematiannya.

Dalam undang-undang sivil keperibadian bermula apabila lahir dengan sempurna dalam keadaan hidup dan berakhir dengan kematiannya(perkara 31).

Asasnya ialah kehidupan atauun diistilahkan oleh fuqaha dengan zimmah iaitu tanggungan yang dikenakan kerana wujud atau hidupnya mereka. Oleh yang demikian semua peringkat manusia termasuk janin, kanak-kanak,orang gila dan sebagainya mempunyai kelayakan ini selama mana mereka hidup kerana yang diperkirakan ialah kehidupan mereka bukan akal mereka. Jadi unsur yang diambil kira ialah unsur fizikal bukan akal mereka.

Ahliyyah wujub terbahagi kepad dua jenis iaitu naqisah (tidak sempurna) dan kamilah (sempurna).[6]

9.1.1 Ahliyyah wujub yang tidak sempurna

Ahliyyah wujub yang tidak sempurna ialah kesecian seseorang untuk disabitkan hak baginya sahaja. Ertinya dia hanya bersedia bertanggungjawab menjadi si piutang bukan orang yang berhutang. Bagi maalah harta ianya hanya berlaku pada hak-hak yang tidak memerlukan qabul seperti warisan, wasiat dan wakaf. Tidak sabit dengan hak yang memerlukan qabul seperti jual beli, hibah, sewaan dan sebagainya. Peringkat manusia yang hanya ada kelayakan ini hanyalah janin aiatu hak tersebut sabit semasa ia dikandung tetapi penimaannya tergantung sehingga ia dilahirkan hidup barulah diserahkan.Hak itu tidak tertakluk kepada penerimaan. Hak ini ada empat jenis iaitu:

(i) Nasab kepada kedua ibu bapanya.

(ii) Pusaka dari kaum kerabatnya. Habuannya sama ada banyak atau sedikit bergantung kepada sama ada dia leaki atau perempuan.

(iii) Berhak mendapat apa yang diwasiatkan kepadanya.

(iv) Berhak mendapat habuan daripada hasil wakaf yang diwakafkan untuknya.

Kesimpulannya janin mempunyai tanggungan (dhimmah) yang tidak sempurna yang hanya membolehkan dia memperoleh beberapa hak sahaja. Dia tidak mempunyai tanggungjawab (dhimmah) yang sempurna yang dapat memperolehi segala hak, kewajipan dan tanggungjawab.

9.1.2. Ahliyyah Wujub yang sempurna.

Kelayakan menerima hak yang sempurna. Ianya berbeza dengan naqisah dri sudut penerimaan haknya adalah sempurna iaitu terus menerus tanpa tergantung dengan keadaan tertentu. Peringkat manusia yang ada kelayakan ini ialah yang baru dilahirkan hingga ke hujung hayat.

9.2. Ahliyyah al-Ada’

Iaitu kelayakan melaksankan atau menunaikan pengurusan syar’iyyah. Iaitu pengurusan yang memberi kesan hukum hakam samaada sah dan batal, mahupun halal dan haram. Asasnya ialah akal yang yang mana unsure mental diperkirakan disini. Ianya juga terbahagi kepa dua iaitu Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah dan Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah.

9.2.1. Ahliyyah al-Ada’ al-Naqisah

Iaitu kelayakan melaksanakan yang tidak sempurna. Iaitu kelayakan melaksanakan sesuatu pengurusan atau tindakan diberikan tetapi tidak kesemuanya boleh dilaksanakan secara bersendirian. Ia mesti bergantung dengan pihak yang lain iaitu wali. Peringkat manusia yang ada kelayakan ini ialah mumayyiz. Mereka ada kelayakan menerima dengan sempurna tetapi kelayakkan melaksana tidak sempurna. Tasarrufnya terbahagi kepada tiga keadaan berdasarkan kemanfaatannya dan kemudharatannya yang boleh berlaku:

a) Akad yang boleh dilaksanakan secara bersendirian tanpa keizinan walisekiranya ia hanya mendatangkan manfaat atau tiada risiko kepadanya seperti menerima hibah atau sedekah.

b) Akad yang tidak boleh dilaksanakan meskipun dengan keizinan wali sekiranya ia hanya membawa kemudaratan seperti mendermakan hartanya atau menceraikan isterinya.

c) Akad yang perlu keizinan wali apabila ada risiko atau kabaikan dan kemudaratan sama bayak seperti jual beli, mudarabah dan sebagainya.

9.2.2. Ahliyyah al-Ada’ al-Kamilah.

Iaitu kelayakan melaksana dengan sempurna. Iaitu kelayakan melaksana sesuatu pengurusan atau tindakan adalah bebas mengikut kehendaknya, meskipun ada risiko dia sendiri yang akan menaggungnya. Kelayakan ini diberikan pada peringkat baligh dan rushd.

10. PERINGKAT-PERINGKAT AHLIYYAH

Daripada apa yang dibincangkan diatas, jelaslah bahawa kelayakan seseorang adalah bermula dari awal kehidupannya dalam perut ibunya sehingga sempurna kedewasaannya dan berjalan dalam lima peringkat janin, kanak-kanak, mumayyiz, baligh dan matang(Rusyd).[7]

1. Peringkat Janin

Iaitu peringkat permulaan manusia dalam kandungan sehingga dilahirkan.

2. Peringkat kanak-kanak.

Selepas dilahirkan sehingga peringkat hampir mumayyiz.

3. Peringkat mumayyiz.

Iaitu peringkat kanak-kanak yang dapat memahai percakapan dan membalasnya serta dapat memahami secara umum maksud akad jual-beli dan tahu membezakan antara baik dan buruk.Kebanyakkan fuqaha meletakkan asas umur 7 tahun. Sekiranya sudah melebihi 7 tahun tetapi masih belum mengerti dan memahami perkara diatas maka masih dianggap belum mumayyiz.

4. Peringkat baligh

Iaitu peringkat sampai umur dan berakal. Samaada dengan tanda-tanda semulajadi yang tertentu bagi lelaki dan perempuan atau mencapai umur 15 tahun bagi jumhur.

5. Peringkat matang (Rusyd).

Iaitu peringkat manusia mencapai kecerdikan dan kematangan selepas baligh.

11. HALANGAN-HALANGAN

Di dalam ahliyyah terdapat beberapa halangan (awarid al-Ahliyyah) yang boleh menghilangkan kelayakan kewujudannya akan menghalang seseorang dari membuat transaksi dan mengurus harta dalam beberapa keadaan tertentu. Kategori halangan:

1. Halangan samawiyah. Iaitu halangan yang telah menjadi ketentuan syarak, bukan akibat hasil usaha manusia. Antaranya:

1. kanak-kanak: belum mumayyiz dan mumayyiz.

2. Gila. Samaada gila berterusan atau gila terputus-putus.

3. Dungu. Cacat kefahamannya (mat’uh)

4. Nyanyuk. Sama kedudukannya dengan orang gila ketika nyanyuknya.

5. Pengsan atau pitam. Pengsan ialah berhentinya daya kefahaman yang sentiasa

Bergerak dalam bentuk gerakan kehendak kerana penyakit otak atau jantung.

6. Tidur. Tidur merupakan proses biasa (tabii) yang berlaku terhadap manusia

pada masa-masa tertentu samaada secara teratur ataupun tidak teratur.

7. Marad al-maut. Sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan kesedahannya mati.

8. Mati.

2. Halangan Muktasabah. Iaitu halangan yang lahir hasil dari tindakan atau usaha manusia. Antaranya:

1. Jahil. Ada keupayaan mengetahui tetapi tidak tahu.

2. Bodoh atau safih. Tidak pandai urus sesuatu perkara seperti mengurus harta

dengan cara yang sepatutnya.

3. Mabuk. Keadaan yang berlaku ke atas seseorang di mana otaknya dipenuhi

dengan gas-gas yang naik ke otak. Dalam hal itu otaknya tidak dapat membuat

perbezaan diantara yang baik dengan yang buruk.

4. Murtad. Keluar dari agama dengan kerelaan sendiri tanpa paksaan mana-mana

pihak.

5. Muflis. Hutang melebihi harta.

12. ISU/KHILAF 4 MAZHAB

Hubungan kemasyarakatan, menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah seperti nafkah keluarga yang susah dan juga zakat fitrah. Begitu juga zakat harta menurut pendapat ulama yang lain daripada hanafi bagi menjaga maslahat orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan serta maslahat masyarakat seluruhnya. Ini merupakan pendapat yang paling sesuai dan paling baik serta perlu diamalkan terutamanya pada masa kita sekarang ini.

Manakala golongan ulama’ Hanafi tidak mewajibkan zakat pada harta kanak-kanak kecil kerana zakat merupakan “ibadah harta” dan kanak-kanak tidak diwajibkan dengan apa-apa kewajipan agama kecualilah mereka mencapai umur baligh.[8]

13. PENUTUP

Ijab dan qabul memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bermuamalat dan mengesahkan muamalat yang dijalankan mengikut konsep yang tertentu agar tidak berlaku kecacatan ataupun ketidakadilan kepada mana-mana yang mengundang kezaliman dan penindasan kepada orang yang lemah ataupun jahil. Al-ahliyyah telah melengkapkan lagi konsep ini dengan menerangkan orang yang berkelayakan sahaja yang boleh menjalankan muamalat dan menerangkan halangan yang menyebabkan seseorang itu hilang kelakan untuk bermuamalat.

Ini menunjukkan betapa syumulnya Islam dalam membina acuan kehidupan umatnya agar terus hidup dengan harmoni dalam membina sistem muamalat yang maju dan kemajuan ini akan maju dan terus maju jika acuan yang dina oleh Islam ini di ikuti secara keseluruhannya oleh umat Islam pada masakini.

RUJUKAN

1. Wahbah al-Zuhaili.Penterjemah:Syed Ahmad Syed Hussain et al.2005. Fiqh Dan

Perundangan Islam Jilid IV. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

2. Mausu’at al-Fiqiah al-Juz’ul awal. Waradat al-Waqaf wasyu’unal Islamiah, Kuwait.

3. Hukum-Hukum Islam, Cetakan Pertama Pt. Bulan Bintang. Prof. Dr. T. M. Hasbi As-Siddiq.

4. Al-Mughni, Syekh Iman Alamah Ibnu Qadamah

5. Al-Hawasyi, Syekh Abd Hamid Syarwani dan Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abari, 1998.

6. Ensiklopedia Hukum Islam[1] Ensiklopedia Hukum Islam

[2] Prof. Dr. T. M. Hasbi As-Siddiq. Hukum-Hukum Islam Cetakan Pertama Pt. Bulan Bintang

[3] Ensiklopedia Hukum Islam.

[4] Mausu’at al-Fiqiah al-Juz’ul awal. Waradat al-Waqaf wasyu’unal Islamiah, Kuwait

[5] Wahbah al-Zuhaili.Penterjemah:Syed Ahmad Syed Hussain et al.2005. Fiqh Dan Perundangan Islam

Jilid IV. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

[6] Wahbah al-Zuhaili.Penterjemah:Syed Ahmad Syed Hussain et al.2005. Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid IV. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

[7] Wahbah al-Zuhaili.Penterjemah:Syed Ahmad Syed Hussain et al.2005. Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid IV. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

[8] Wahbah al-Zuhaili.Penterjemah:Syed Ahmad Syed Hussain et al.2005. Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid IV. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Tafsir Ayat2 Hukum TUTOR : USTAZ MOHD KHARUDIN BIN MOHD AMIN)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN

PROGRAM SARJANAMUDA DENGAN PENDIDIKAN

( PENDIDIKAN AL-QURAN )

SESI 2006/2007

PPPN 1102 : TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM

TUTOR : USTAZ MOHD KHARUDIN BIN MOHD AMIN

Text Box: NAMA AHLI KUMPULAN : 1) MOHD MUZAIDI BIN MAHMAD                    ( A 111392 ) 2) MOHD REDZUAN BIN MOHD YUSOFF               ( A 111770 ) 3) MUHD ZARIMI BIN MOHD @ ABDULLAH            ( A 111653 )

Bism_arb.gif (2973 bytes)

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu setinggi-tinggi syukur alhamdulillah dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T di atas limpah kurnia, hidayah dan juga rahmat-Nya kerana memberikan keizinan dan kesihatan tubuh badan, masa yang mencukupi dan kematangan fikiran kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada Ustaz Mohd Kharudin Bin Mohd Amin, selaku pensyarah dan juga tutor kami dalam subjek Tafsir Ayat-Ayat Hukum ini di atas penyampaian tunjuk ajar yang amat berguna dalam memahami ilmu yang sangat tinggi ini sepertimana sabdaan junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud : “ Semulia-mulia pekerjaan adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain ”.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kami yang lain, yang turut mengambil bidang yang sama iaitu Ijazah Sarjanamuda Pendidikan ( Pendidikan Al-Quran ) sesi 2006/2007 kerana banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar serta dorongan kepada kami dalam menyiapkan nota dan tugasan ini dalam tajuk “ Ayat Nasakh ”. Jasa anda semua dalam segala bentuk bantuan yang kami kurang faham berkaitan dengan tugasan ini, amatlah dihargai.

Wallahu’alam bissawaf....

Wassalamualaikum.......

Asigmnt Psikologi Pendidikan (TUTOR:CIK FARIDAH)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN

PROGRAM SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN

( PENDIDIKAN AL-QURAN )

SESI 2006/2007

GGGB 1133: PSIKOLOGI PENDIDIKAN

TUTOR : CIK FARIDAH BINTI YUNUS

NAMA AHLI KUMPULAN:

1. MOHD MUZAIDI BIN MAHMAD (A 111392)

2. MUHAMMAD ARSHAD BIN CHE HASSAN (A 115982)

ISI KANDUNGAN

Bil

Kandungan

Muka surat

1

Penghargaan

2

Tugasan 1

3

Konsep Kendiri

4

Struktur Konsep Kendiri

5

Esteem Kendiri

6

Efikasi Kendiri

7

Kepentingan Efikasi Kendiri Kepada Remaja

8

Tugasan 2

9

Kesimpulan

10

Senarai Rujukan

Bism_arb.gif (2973 bytes)

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu setinggi-tinggi syukur alhamdulillah dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T di atas limpah kurnia, hidayah dan juga rahmat-Nya kerana memberikan keizinan dan kesihatan tubuh badan, masa yang mencukupi dan kematangan fikiran kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada Dr Saemah Binti Rahman, selaku penyelaras subjek Psikologi Pendidikan ini. Tidak lupa juga, diucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Cik Faridah Binti Yunus, selaku tutor kami dalam subjek ini di atas penyampaian tunjuk ajar yang amat berguna dalam memahami ilmu dan juga bidang tugas seorang guru ini sepertimana yang dikehendaki oleh kerajaan dalam menjadikan rakyat Malaysia ke arah masyarakat yang berilmu dan maju menjelang tahun 2020 nanti.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih juga diucapkan kepada tenaga-tenaga pengajar dan juga pensyarah-pensyarah yang lain, juga kepada sahabat-sahabat kami yang lain, yang turut mengambil kursus dalam bidang yang sama iaitu Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian sesi 2006/2007 kerana banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar serta dorongan kepada kami dalam menyiapkan tugasan dan laporan ini. Jasa anda semua dalam segala bentuk bantuan yang kami kurang faham berkaitan dengan tugasan ini, amatlah dihargai dan disanjungi. Semoga segala usaha dan juga kajian yang kami jalankan ini dapat diaplikasikan bagi memperelokkan lagi profesion perguruan bagi memenuhi matlamat ke arah masyarakat yang berilmu dan berpendidikan menjelang tahun 2020 nanti.

Sekian, terima kasih.....

TUGASAN 1

Kami diminta menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan konsep kendiri, esteem kendiri dan efikasi kendiri.

DEFINISI KONSEP KENDIRI:

Konsep kendiri ditakrifkan sebagai penilaian dan pemahaman seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana dia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri, seseorang individu itu juga perlu menerima penilaian dan juga pandangan daripada orang luar atau orang lain berkenaan dengan pandangan mereka terhadap diri individu tersebut. Konsep kendiri ini meliputi persepsi tentang diri sendiri dan alam kehidupan yang berada di sekelilingnya melalui dirinya. Konsep kendiri juga berkait rapat dengan perasaan tentang kebolehan diri seseorang individu itu meliputi keyakinan dan harga dirinya.

Konsep kendiri adalah berkaitan dengan semua persepsi kita terhadap diri kita sendiri, dari segi kebolehan diri, kesukaan, personaliti atau pun sahsiah, kemahiran dan sebagainya tentang diri kita sendiri. Semua persepsi kita tersebut adalah mempengaruhi semua tindak tanduk dan juga tindakan kita sama ada bertindak secara positif atau pun negatif. Sebarang tindakan atau tindak tanduk yang lahir daripada kita sebenarnya adalah berdasarkan tahap konsep kendiri yang kita miliki. Seandainya tahap konsep kendiri kita adalah positif, maka tindakan atau tindak tanduk yang lahir adalah bersifat positif dan begitulah juga jika sebaliknya.

Ia juga merujuk kepada koleksi pengetahuan diri, idea atau pun pendapat, sikap dan juga kepercayaan berkenaan dengan diri kita sendiri. Pengetahuan diri, idea atau pun pendapat, sikap dan juga kepercayaan yang dimaksudkan di sini adalah segala pengetahuan yang dapat mempengaruhi seseorang individu untuk membina konsep kendiri yang positif. Contohnya pengetahuan seseorang individu tentang kegiatan rempit yang begitu berleluasa dan menjadi-jadi di kalangan remaja pada masa kini.

Jika seseorang itu beranggapan bahawa gejala rempit adalah tidak bermoral dan salah di sisi undang-undang, maka remaja itu tidak akan terlibat dalam gejala ini serta merempit di jalan raya. Ini kerana gejala rempit itu membahayakan diri dan keadaan mereka sendiri dan ia juga adalah menggambarkan gambaran yang sebenar tentang tuan punya badan itu sendiri bahawa mereka adalah seorang yang mempunyai konsep kendiri yang negatif dengan merempit bersama-sama kawan-kawan mereka yang lain.

Konsep kendiri juga adalah bersifat abstrak, iaitu tidak berupa atau pun tidak bersifat kebendaan. Ini kerana ia tidak dapat dilihat atau dirasa dengan anggota pancaindera kita yang utama. Konsep kendiri ini tidak dapat dan susah untuk dibaca oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Walau pun begitu, ianya mempengaruhi segala tindak tanduk kita di mana kita akan bertindak mengikut tahap konsep kendiri yang kita sendiri membinanya.

Konsep kendiri ini bersifat multi-dimensi, iaitu banyak sudut. Sudut yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau pun bilik darjah. Antaranya ialah pemahaman tentang sesuatu benda atau perkara, di mana tahap konsep kendiri seseorang individu itu mempengaruhi daya ingatan dan kadar pemahaman tentang pelajaran yang diajar oleh guru di dalam bilik darjah sama ada lambat atau pun cepat. Begitu juga dengan proses pemikiran dan juga penaakulan untuk memahami perkara-perkara yang telah diajar oleh guru-guru sewaktu di dalam kelas.

Begitu juga dengan cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam soal pembelajaran di mana seseorang individu yang berkendiri positif yang tinggi boleh menyelesaikan masalah yang timbul secara bersendirian tanpa bantuan daripada kawan-kawan atau orang lain. Selain itu, individu itu juga akan tolong-menolong membantu menyelesaikan masalah kawan-kawan mereka terutamanya yang berkaitan dengan soal pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Jenis-jenis konsep kendiri dan ciri-cirinya.

Menghargai

Memuji orang lain

Rounded Rectangle: Konsep Kendiri    PositifPuas hati dengan

pencapaian

Murah hati

Mudah berkawan

Puas hati dengan dirinya

Berpuas hati dengan

bahan-bahan kepunyaannya Peramah

KONSEP KENDIRI POSITIF:

Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Konsep kendiri positif juga meliputi sikap sanggup menerima kritikan dan pandangan daripada orang lain berkaitan dengan dirinya dengan fikiran yang terbuka. Individu itu juga akan berani memberikan pandangan dan pendapat jika wujud sesuatu keadaan yang tidak baik atau pun tidak stabil.

STRUKTUR KONSEP KENDIRI:

Konsep kendiri adalah bersifat bukan akademik, di mana ianya hanya berkaitan dengan rupa paras atau kebolehan fizikal. Contohnya, jika kita merasakan diri kita adalah yang terbaik berbanding dengan orang lain, maka kita akan menjadi lebih yakin di dalam kehidupan kita. Kita juga akan berusaha dengan sebaik mungkin supaya kita sentiasa berada terkehadapan daripada orang lain dalam setiap aspek terutamanya yang berkaitan dengan soal-soal pembelajaran.

Konsep kendiri juga mempunyai kaitan dengan pencapaian diri individu, di mana seseorang individu yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi adalah lebih berkeyakinan dan sentiasa gembira dengan hidupnya. Manakala seseorang individu yang mempunyai konsep kendiri yang agak rendah akan mempengaruhi seseorang itu ke arah kemurungan dan sentiasa resah dengan keadaan dirinya, walau pun pada dasarnya individu tersebut juga mampu melakukan sesuatu seperti insan yang lain.

Contohnya, jika seseorang individu yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi membuat sesuatu kerja dengan penuh yakin dan berminat, maka hasil atau natijah yang akan diperolehinya cukup tinggi dan berharga, setimpal dengan usaha yang telah dilakukannya. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan sesuatu kerja sambil lewa atau pun melepaskan batuk di tangga, maka hasilnya hanyalah sekadar memuaskan hatinya sahaja.

Konsep kendiri memberi kesan big-fish little-pond kepada diri individu tersebut. Konsep big-fish little-pond ini adalah tentang kejayaan individu atau pun pelajar itu mendapat sesuatu benda berdasarkan tahap kendirinya sendiri. Jika tahap kendiri seseorang individu itu tinggi, maka hasil yang akan dicapai oleh individu tersebut juga cukup tinggi. Tetapi, seandainya konsep kendiri seseorang individu itu cukup rendah, maka dia akan mendapat hasil atau pun keputusan yang tidak begitu memuaskan untuk dirinya sendiri.

Contohnya, seorang pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi merupakan pelajar yang berminat dan bermotivasi untuk belajar. Pelajar tersebut juga mempunyai matlamat unuk mencapai kejayaan setinggi mungkin di dalam bidang pengajiannya. Dia akan sentiasa bersungguh-sungguh di dalam bidang pengajiannya walau pun terdapat halangan atau pun ujian yang menantinya. Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat keputusan kerjaya.

ESTEEM KENDIRI :

Saling berkait rapat dengan konsep kendiri kerana esteem kendiri dihasilkan oleh konsep kendiri. Esteem kendiri ini wujud apabila seseorang individu itu mendapat konsep kendirinya sendiri. Ia mempengaruhi tindakan dan perbuatan individu tersebut.

Esteem kendiri adalah bersifat afektif, iaitu berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang. Ianya tidak melibatkan fikiran atau pun daya seseorang individu itu untuk berfikir atau menaakul tentang sesuatu benda atau perkara. Manakala konsep kendiri pula adalah bersifat kognitif, iaitu segala perkara yang berkaitan dengan proses mental untuk mentafsir, mempelajari dan memahami tentang sesuatu benda terutamanya dalam proses pembelajaran, pemahaman, pemikiran dan pemerolehan maklumat pengetahuan.

EFIKASI KENDIRI:

Efikasi kendiri adalah berkaitan dengan kepercayaan tentang kebolehan dan keupayaan diri sendiri untuk membuat atau melakukan sesuatu benda. Ini adalah lebih kepada kemampuan diri kita sendiri dalam melakukan sesuatu benda atau perkara.

Ia mempengaruhi bagaimana seseorang individu itu merasa, berfikir dan bertindak. Seandainya kita berasa yakin dan berkeupayaan dalam membuat sesuatu benda itu, dengan sendirinya kita akan dapat membuat kerja itu dengan jayanya dan bersungguh-sungguh. Tetapi seandainya kita berasa waswas atau pun ragu-ragu dalam melakukan sesuatu benda itu, maka hasil yang akan kita capai juga kurang memuaskan.

Efikasi kendiri ini juga mempunyai kaitan dengan tahap keyakinan individu tersebut. Contohnya, efikasi kendiri yang tinggi mempengaruhi individu ke arah lebih berkeyakinan manakala efikasi kendiri yang rendah pula akan menyebabkan seseorang individu tersebut menjadi murung dan sentiasa resah dengan keadaan dirinya.

KEPENTINGAN EFIKASI KENDIRI KEPADA REMAJA:

Seperti yang kita semua sedia maklum, zaman remaja merupakan zaman yang paling mencabar dan banyak dugaan bagi setiap individu. Menurut Hasnan Bin Kasnan di dalam bukunya yang bertajuk “Ke Arah Menjadi Pelajar Yang Cemerlang Dan Terbilang”, tempoh umur antara 14 hingga 24 tahun adalah satu tempoh perkembangan fizikal dan mental serta merupakan suatu jangka masa yang mencabar dalam diri dan kehidupan seseorang manusia. Jadi, ia amat mempengaruhi tindakan seseorang remaja dalam melakukan sesuatu benda atau perkara.

Seandainya remaja itu mempunyai efikasi kendiri yang tinggi, remaja tersebut dapat melalui zaman ini dengan berjaya, tetapi seandainya tahap efikasi kendiri remaja itu adalah sangat rendah, maka dia akan mudah terjebak dalam masalah sosial yang memang banyak wujud semenjak akhir-akhir ini. Contohnya gejala lepak, bohsia, bohjan dan juga gejala mat rempit yang semakin berleluasa kebelakangan ini.

Remaja juga memerlukan keyakinan dan kebolehan dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi, efikasi kendiri adalah amat penting bagi mewujudkan keyakinan di dalam diri remaja. Seandainya seseorang remaja itu mempunyai kebolehan dan keupayaan dalam melakukan sesuatu benda atau perkara, tetapi remaja tersebut tidak mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi, maka dia tidak dapat menonjolkan kebolehan dan keupayaan diri yang dia miliki itu dengan sebaik mungkin.

Pada peringkat ini juga, remaja mula mencari-cari keperibadian mereka. Oleh itu, mereka kerapkali terlibat di dalam kenakalan, penentangan dan mengkhuatiri dengan kebolehan dan keupayaan diri sendiri. Remaja yang berjaya mengatasi krisis ini akan menjadi matang dan memperolehi kepastian kendiri tetapi sebaliknya remaja yang gagal mengatasi keadaan ini akan mengalami kemurungan dan cenderung untuk terlibat dalam masalh-masalah sosial tadi. Mereka juga berasa tidak pasti tentang keadaan diri mereka sendiri.

MEMBINA KONSEP KENDIRI DAN EFIKASI KENDIRI:

Untuk membina konsep kendiri dan efikasi kendiri ini, kita perlu sedar tanggapan pada diri kita sendiri. Namun begitu, pandangan dan juga pendapat daripada orang lain terhadap diri kita juga perlu diambil kira. Seandainya pandangan atau pendapat mereka adalah sama dengan kita, ini bermakna kita sudah pun mempunyai bayangan dan konsep kendiri kita yang tersendiri. Pada tahap ini, kita hanya perlu mengembangkannya berdasarkan bayangan yang kita miliki tadi ke arah yang lebih baik lagi supaya ianya tidak akan tergelincir ke arah yang negatif dan terpesong dari landasan yang telah pun kita miliki tadi.

Tetapi seandainya pandangan atau pendapat mereka adalah tidak sama dengan pendapat kita, maka kita perlu menerima pandangan dan juga kritikan mereka dengan hati yang terbuka tanpa menaruh perasaan dendam atau pun benci terhadap orang yang melontarkan pandangan atau pun kritikan itu tadi. Kita menerima segala pandangannya dengan dada yang lapang serta bersedia untuk mengubah diri kita ke arah yang positif dan cuba membaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Secara tidak langsung, ia akan membantu kita membentuk matlamat diri kita sendiri. Ini kerana, tiada orang yang dapat membantu kita untuk membentuk matlamat pada diri kita kecuali diri kita sendiri.

Selain itu, konsep kendiri dan efikasi kendiri juga terbina melalui penghargaan yang kita terima. Ini termasuklah melalui meraikan kejayaan yang diperolehi. Contohnya, meraikan kejayaan yang kita perolehi dan kita kecapi bersama-sama dengan keluarga yang tersayang atau pun sahabat handai. Majlis keraian ini dapat menambahkan lagi semangat kita untuk terus berjaya dengan cemerlang pada masa-masa yang akan datang. Kejayaan yang kita perolehi itu juga lebih berharga dan bermakna kerana kejayaan yang kita kecapi itu dapat dikongsi bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita.

Selain itu, kita juga perlu menghormati kekuatan yang sedia ada dengan sebaik-baiknya. Ini akan membuatkan kita tidak terlalu membesar diri atau pun bongkak dengan segala kelebihan dan kekuatan yang Allah S.W.T telah berikan kepada kita. Ia juga bertujuan supaya kita berasa tidak terlalu merendah diri terhadap orang lain kerana berasa tidak ada kekuatan dan juga kelebihan yang kita miliki. Ini seterusnya akan menjadikan diri kita lebih menghargai dan bersyukur dengan kepelbagaian serta kelebihan yang ada pada diri kita. Secara tidak langsung, ia akan menambahkan lagi perasaan bersyukur kita terhadap Allah Yang Maha Berkuasa, yang menganugerahkan sedikit kelebihan dan kekuatan kepada kita.

Selain itu, galakan dan juga sokongan daripada rakan sebaya juga dapat membina konsep kendiri dan efikasi kendiri. Atas dasar itu jugalah kita perlu memilih kawan yang betul supaya kawan yang kita pilih itu dapat mempengaruhi kita ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Ini kerana, seandainya kawan yang kita pilih itu adalah kawan yang baik, maka dia akan membawa kita ke arah kebaikan juga. Sebaliknya, jika kita mempunyai seorang kawan yang tidak baik, maka dia akan mempengaruhi kita ke arah yang tidak baik juga.

Misalnya, seseorang yang mempunyai kawan yang tidak baik lambat laun akan turut terpengaruh dengan kawannya itu. Jika kawannya itu adalah seorang perokok, lambat laun individu tersebut sendiri akan turut merokok bersama-sama dengan kawannya yang merokok itu. Walaupun pada awalnya, individu tersebut mengetahui bahawa perbuatan merokok itu adalah perbuatan yang membazirkan duit dan juga membahayakan kesihatan diri sendiri dan juga orang lain.

TUGASAN 2

Kami diminta supaya menjelaskan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh guru-guru dalam menyokong pembinaaan konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri terhadap para pelajar.

PERANAN GURU DALAM MENYOKONG PEMBINAAN KONSEP KENDIRI DAN ESTEEM KENDIRIPP PELAJAR:

Bagi menjawab persoalan ini, terdapat banyak peranan yang boleh disumbangkan oleh guru dalam menyokong pembinaan konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri pelajar. Walaupun begitu, kejayaan seseorang pelajar itu untuk membina konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri mereka adalah bergantung sepenuhnya terhadap usaha yang mereka lakukan sendiri. Ini kerana guru hanyalah dapat memberi nasihat dan bimbingan serta dorongan bagi mereka, manakala mereka sendiri yang akan membentuk konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri mereka.

Antaranya ialah menerusi unit bimbingan dan kerjaya yang ditubuhkan di sekolah-sekolah. Ini merupakan satu unit yang berkhidmat untuk membimbing dan membantu para pelajar dalam proses pemahaman diri, penerimaan diri, membuat perancangan untuk masa depan dan menguruskan halangan yang mengusutkan fikiran mereka serta mencadangkan jalan-jalan atau pun cara penyelesaian terhadap sebarang masalah yang mereka hadapi. Di antara matlamat unit bimbingan dan kerjaya ini adalah untuk melahirkan pelajar yang mahir, mapan dan dinamik, memberi persediaan mental dan fizikal yang mantap, serta mewujudkan pelajar yang konsisten dan seimbang dari segi rohani, mental dan fizikal mereka.

Di dalam konteks ini, guru perlu memainkan peranan yang penting, di mana pada mulanya guru perlu memahami masalah pelajar mereka secara psikologi. Contohnya masalah pelajar yang terlibat dengan gejala merokok, di mana seseorang guru itu hendaklah mendalami serta mendekati pelajar tersebut serta menanyakan kenapa pelajar itu merokok. Mungkin pelajar itu ada masalah di dalam soal yang berkaitan dengan pembelajaran atau pun masalah yang berkaitan dengan keluarga mereka. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini, terdapat banyak cara untuk guru membantu masalah pelajar tersebut. Antaranya, guru boleh membantu pelajar tersebut dengan cara bersemuka terus dengan pelajar tersebut. Hal ini boleh dibuat dengan memanggil pelajar tersebut masuk ke dalam bilik kaunseling dan seterusnya menanyakan kepadanya tentang adakah dia menghadapi sesuatu masalah sehingga menyebabkan dia menjadi seorang perokok.

Seterusnya, peranan guru pula untuk memberitahu mereka bahawa perbuatan merokok itu adalah membahayakan kesihatan mereka serta menjelaskan kepada mereka tentang akibat buruk yang akan mereka terima kesan daripada perbuatan merokok itu. Bukan itu sahaja, perbuatan merokok juga turut memberi impak atau kesan yang amat bahaya kepada orang yang berada di sekeliling perokok itu terutamanya orang yang sedang mengandung kerana asap rokok itu boleh merencatkan pertumbuhan anak di dalam kandungan tersebut. Selain itu, perokok juga akan sentiasa mengalami krisis atau masalah kewangan kerana sering menghabiskan duit mereka untuk membeli rokok.

Guru-guru juga perlu meninjau atau pun melawat ke rumah pelajar yang bermasalah tersebut serta bertemu dengan kedua-dua ibu bapa pelajar tersebut dan sama-sama berbincang tentang masalah yang dihadapi mereka. Selepas menemui punca masalah yang timbul, peranan guru seterusnya pula adalah membantu meringankan masalah yang dihadapinya serta memberikan keyakinan kepada pelajar tersebut dengan memberi dorongan serta bimbingan dan menerapkan semangat yang baru untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dalam hal ini, guru sama-sama membantu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar mereka. Walau pun pada dasarnya, guru tidak dapat membantu menyelesaikan masalah itu sepenuhnya, namun dengan bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh guru kepada pelajar yang mempunyai masalah tadi, masalah mereka akan menjadi lebih ringan sedikit kerana ada orang yang sudi mendengar masalah mereka dan turut berkongsi bersama-sama masalah yang mereka hadapi.

Selain daripada itu, kegiatan pelajar menerusi gerak kerja ko-kurikulum juga dapat membina konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri pelajar. Ia penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman pelajar-pelajar tentang kegiatan luar bilik darjah kepada pelajar selain daripada kegiatan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Menerusi gerak kerja ko-kurikulum, perkembangan sosial, minat dan bakat pelajar dapat diseimbangkan dengan perkembangan mental mereka. Ia juga bertujuan untuk memberi pengukuhan dan pengayaan pembelajaran, saling lengkap melengkapi dengan pembelajaran di luar bilik darjah dengan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ianya bagi menyuburkan nilai-nilai murni, mengembangkan bakat dan kepimpinan yang ada pada diri pelajar tersebut serta menggalakkan kepada mereka supaya bersedia untuk berkhidmat terhadap masyarakat.

Ini termasuklah menerusi kerja-kerja seperti tolong- menolong di antara sesama pelajar, di mana dalam hal ini, perlu ada sifat kepimpinan dalam diri mereka dan mereka tidak boleh segan atau malu untuk bergaul dengan orang ramai. Dalam menjalankan gerak kerja ko-kurikulum, para guru hendaklah melatih pelajar-pelajar supaya saling tolong-menolong antara satu sama lain, perlu mempunyai sifat kepimpinan dan perlu bergaul dengan orang ramai. Dengan itu dapat membentuk sikap tolong-menolong dan berkepimpinan di kalangan pelajar. Gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik bagi pelajar-pelajar dan menggembirakan untuk pelajar-pelajar belajar.

Mata pelajaran yang tertentu yang diajar di sekolah seperti pendidikan agama dan moral, juga dapat membina konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri pelajar. Dengan adanya pendidikan agama dan moral yang diwajibkan oleh kerajaan supaya diajar di dalam bilik darjah, guru-guru dapat membantu pelajar-pelajar menjadi insan yang berakhlak, bertanggungjawab kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Ini kerana melalui matapelajaran ini, para pelajar diajarkan tentang nilai-nilai murni serta adab susila di dalam kehidupan dan juga pergaulan seharian.

Contohnya, sama ada di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam atau pun Pendidikan Moral, kedua-duanya menganjurkan ke arah kebaikan dan menolak sebarang kejahatan yang timbul. Begitu juga dengan semua agama yang ada, tidak kira samada Agama Islam atau pun bukan Agama Islam, semuanya menganjurkan dan menyeru penganutnya ke arah berbuat kebaikan dan menolak sebarang perbuatan buruk atau jahat sesama manusia terutamanya di dalam pergaulan dan kehidupan seharian. Di dalam hal ini, guru memainkan peranan yang amat penting di dalam kelas untuk membantu pelajar-pelajar mencapai matlamat tersebut. Guru hendaklah menyampaikan kandungan matapelajaran tersebut dengan jayanya serta memastikan agar pelajar-pelajar mendapat dan memahami sepenuhnya apa yang telah disampaikan dan mempraktikkannya di dalam kehidupan dan pergaulan seharian mereka.

Selain daripada itu juga, menerusi lawatan dan persatuan tertentu, guru dapat membina konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri pelajar. Dalam hal ini, guru-guru hendaklah membantu dan membimbing pelajar untuk menubuhkan satu persatuan di kalangan mereka sendiri supaya kesemua pelajar terlibat di dalam kegiatan berpersatuan ini. Ahli-ahli persatuan tersebut hendaklah terdiri sepenuhnya daripada kalangan pelajar dan guru hanya menjadi penasihat serta pembimbing persatuan tersebut. Persatuan ini ditubuhkan adalah untuk membentuk personaliti positif di kalangan pelajar, seperti cergas, tabah dan berani menghadapi sebarang cabaran yang akan mereka hadapi.

Guru hendaklah sentiasa membimbing dan memantau perjalanan persatuan tersebut dengan memberi tunjuk ajar kepada ahli-ahli persatuan tersebut supaya persatuan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Apabila persatuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, ia sudah mencapai tahap yang dikehendaki oleh guru dalam membantu pelajar mereka untuk berorganisasi sesama mereka. Hasilnya, tahap konsep kendiri dan esteem kendiri pelajar akan meningkat dan mereka akan berjaya menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam persatuan mereka dengan lancar dan berjalan dengan baik serta memperolehi hasil yang memuaskan sebagaimana yang di kehendaki oleh guru-guru mereka.

Selain itu, melalui kegiatan mereka dalam menjalankan aktiviti-aktiviti berpersatuan ini, ia juga dapat mewujudkan perasaan saling hormat-menghormati dan mematuhi sebarang arahan dan perintah yang diberikan oleh ketua mereka. Ini kerana di dalam kegiatan berpersatuan ini, akan ada seorang pelajar di kalangan mereka sendiri yang akan mengepalai dan mengetuai persatuan tersebut. Jadi, secara tidak langsung ia akan membantu pelajar berorganisasi juga. Ini akan memudahkan lagi proses pembinaan konsep kendiri dan esteem kendiri di kalangan mereka. Seterusnya, di dalam berpersatuan ini, mereka akan di ajar bagaimana cara untuk menghadapi sebarang masalah yang akan timbul di dalam persatuan mereka.

Selain daripada itu, pembinaan konsep kendiri dan esteem kendiri pelajar juga dapat dipupuk dan disemai melalui kegiatan mereka di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti berkumpulan dan membuat projek, di mana guru-guru hendaklah melatih pelajar-pelajar bekerja dalam satu kumpulan. Ini adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berdikari, berdisiplin dan tolong-menolong. Dengan menjalankan aktiviti sedemikian, sifat-sifat di atas tadi secara sendirinya akan terbentuk di kalangan pelajar-pelajar. Seterusnya, ia dapat memastikan kerja yang dibuat oleh pelajar tersebut berjalan dengan lancar dan sempurna serta mencapai matlamat aktiviti tersebut. Sekiranya aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan dengan sempurna, maka akan muncullah perasaan tidak puas hati dan dendam di kalangan ahli-ahli kumpulan tersebut.

Menerusi kegiatan berkumpulan dan membuat projek ini juga, sikap berdikari, berdisiplin dan saling tolong-menolong amat perlu dan penting bagi setiap pelajar kerana ianya akan turut membantu perkembangan dan kemajuan di dalam bidang pelajaran mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui perbezaan di antara pelajar yang berdikari dengan pelajar yang tidak berdikari. Contohnya, pelajar-pelajar sekolah yang tinggal di asrama adalah lebih berjaya di dalam bidang pengajiannya berbanding dengan pelajar yang tinggal di rumah bersama-sama dengan ibu bapa mereka. Kebiasaannya mereka mendapat keputusan yang lebih baik dan cemerlang di dalam pelajaran. Ini kerana di asrama, mereka di ajar supaya belajar berdikari dan tidak terlalu bergantung harap kepada orang lain.

KESIMPULAN:

Menerusi kajian yang telah kami jalankan ini, dapatlah disimpulkan bahawa di dalam usaha untuk membantu mewujudkan dan membina konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri pelajar, guru memainkan peranan yang amat penting. Ini termasuklah peranan para guru di dalam menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar mereka secara jelas serta berkesan, supaya pelajar-pelajar mereka benar-benar dapat menerima dan memahami tentang apa yang telah diajarkan oleh mereka.

Walaupun begitu, tanpa ada usaha dan kegigihan yang sepenuhnya daripada pelajar itu sendiri, semua ini tidak akan berjaya dengan sepenuhnya. Ini kerana peranan para pelajar sendiri juga amat penting dalam merealisasikan matlamat ini. Selain membuat latihan serta mengulangkaji pelajaran di dalam bilik darjah, mereka juga perlu terlibat dengan kerja-kerja di luar bilik darjah yang mana akan dapat membantu membentuk konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri mereka. Tanpa usaha yang benar-benar kuat serta bersungguh-sungguh daripada mereka, usaha untuk membentuk konsep kendiri dan meningkatkan esteem kendiri di kalangan pelajar ini tidak akan berjaya sepenuhnya.

Seterusnya, walaupun tidak dikupas tentang peranan yang dimainkan oleh kedua-dua ibu bapa pelajar, tidak dinafikan bahawa peranan yang dimainkan oleh mereka berdua juga amat penting. Walaupun sentiasa sibuk dengan urusan pekerjaan seharian mereka dalam mencari sumber kewangan bagi membiayai pelajaran anak-anak mereka, mereka tidak boleh mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran dan pendidikan anak-anak. Mereka juga perlu meninjau prestasi anak-anak mereka dari masa ke semasa dalam memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar belajar secara bersungguh-sungguh. Mereka perlu meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka walau pun sekejap terutamanya semasa anak-anak sedang mengulangkaji pelajaran kerana ini akan dapat menambahkan lagi nilai motivasi dalam diri anak-anak kerana mereka sedar bahawa ibu bapa mereka sentiasa mementingkan tentang pendidikan mereka walau pun sentiasa sibuk dengan urusan kerja seharian.

SENARAI RUJUKAN:

Battle, J.A. & Shahnon, R.L. 1978. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan. Terjemahan Jakarta: Penerbit Mutiara.

Blair Jones & Simpson. 1955. Educational Psychology.

Encik Ruslin Bin Amir. 2007. Konsep Kendiri, Esteem Kendiri dan Efikasi Kendiri. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hasnan Bin Kasnan. 2003. Ke Arah Menjadi Pelajar Yang Cemerlang Dan Terbilang. Percetakan Otopack & Print Sdn Bhd.

Kamus Dewan. 1994. Edisi Ketiga. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Profesor Atan Bin Long. 1976. Psikologi Pendidikan. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.